سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر غفرانی – دانشجوی کارشناس ارشد سابق بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
سعادت کامگار – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
سید مهدی نصیری – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
داریوش زارع – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

دیدگاه مهندسی ماشین های کشاورزی در رابطه با طراحی و ساخت ماشین های مناسب فرآوری اهمیت بسزایی دارد. رد این تحقیق خصوصیات ویسکوالاستیک خرما رقم مضافتی در شش سطح رطوبتی ( ۷/۵ و ۹/۰۰ و ۱۰/۸ و ۱۲/۸ و ۱۷/۵۹ و ۲۵/۵ بر مبنای خشک) در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد با استفاده از آزمون خزش تعیین و مدل مربوطه معرفی گردید. برای بدست آوردن رطوبت های لازم از نمک های اشبع با رطوبت های نسبی ختلف استفاده شد. در این ازمون به طور ناگهانی بار ۱/۷ نیوتن توسط دستگاه اینسترون بر نمونه ها اعمال و به مدت ۳۰۰ ثانیه ثابت نگه داشته شد. داده های بدست آمده با استفاده از مدل چهار عنصری برگر بردازش گردیدند. نتایج نشان داد با افزایش رطوبت مقادیر خزش افزایش می یابد، به طوریکه در رطوبت ۷/۵ درصد کمترین مقدار ۰/۰۸ و در رطوبت ۲۵/۵ بیشترین مقدار خزش ۰/۲۶ میلی متر بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس داده ها بر پارامترهای خزش (Tret J0,J1,ɳ)، با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال ۱ درصد نشان داد که رطوبت بر مقادیر سختی به جزء مقدار کرنش اولیه (J0) معنی دار است. همچنین رطوبت بر مقدار زمان تاخیر تاثیر به سزایی داشت. این نتایج اهمیت تاثیر رطوبت را بر خصوصیات رئولوژیکی خرما تبیین می سازد.