سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حسن ابهری –
فاطمه کوشکی –

چکیده:

شناخت خواص فیزیکی مغز پسته درفرایندهای انتقال خشک کردن فراوری و ذخیره این محصول ارزشمند نقش اساسی ایفا می کند دراین مطالعه خواص فیزیکی دو رقم پسته شامل ابعاد محوری قطر متوسط هندسی قطر متوسط حسابی نسبت دید سطح و کرویت مغز پسته توسط تجزیه و تحلیل رگرسیونی مورد آنالیز قرارگرفت و درنهایت روابط تجربی برای ارتباط بین خواص فیزیکی مورد بررسی با رطوبت ارایهگردید. دامنه رطوبتی مورد مطالعه دراین پژوهش برای دو رقم پسته سفید و احمد اقایی به ترتیب ۴/۲۸ تا ۳۷/۱۱ و ۴/۳۳ تا ۴۱/۳۵ بود نتایج آنالیز واریانس نشان داد سطح ۵% که میزان رطوبت برخواص هندسی اندازه گیری شده دارای تاثیر معنی داری می باشد.