سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران در دانشگاهUKM (National University of Malaysia) مالزی
علی اکبر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران در دانشگاهUKM (National University of Malaysia) مالزی
Taha Mohd Raihan – Head, Department of Civil & Structural Engineering UKM

چکیده:

میکروفابریکهای هرخاکارایه دهنده آرایش ذرات آن خاک است چنانکه توسط آنها آرایش هندسی ذرات خاک نمایش داده م یشود تاکنون بسیاری ازمحققان برروی میکروفابریکهای خاک رس تحقیقاتی را انجام داده اندکه دراینتحقیق دراکثر موارد جهت تعیین میکروفابریکها از میکروسکوپ Sem و میکروسکوپ TEM استفاده گردیده است درپژوهش حاضر هدف آنست که به معرفی یک تکنیک پیشرفته یعنی میکروسکوپ نیروی اتمی aFM به منظور ارزیابی میکروفابریکها برای خاک رس پرداخته شود برای توصیف خاکهای رس چسبنده میکروسکوپ نیروی اتمی aFM دارای مزیت های بیشتری نسبت به میکروسکوپ های TEM SEM می باشد چنانچه توسط آن با ارایه تصاویر سه بعدی و دو بعدی جهت اندازه گیری میکروفابریکهای خاک رس استفاده گردیده است همچنین aFM قابلیت آن را دارد که تصاویر مورد نیاز را درتمامی محیط ها محیط هوا مایعات و خلا تهیه کند.