سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابر حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه رازی
علی نجات لرستانی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشا
زهرا نظری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده:

مشخصه های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی از مهمترین پارامترها در طراحی ماشین های کشاورزی در زمینه های برداشت، اندازه گیری، انتقال و فرآوری می باشند. تعیین این خواص برای میوه گل نسترن با توجه به خواص دارویی آن جهت استفاده در طراحی ماشین های مختلف ضروری است. این تحقیق در آبان ماه سال ۱۳۹۰ در محل آزمایشگاه گروه مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. در تعیین برخی خواص فیزیکی مقادیز میانگین برای طول ، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، حجم، جرم، سطح معیار، مساحت سطح رویه و درصد کرویت، به ترتیب برابر ۲۴/۵۴ و ۱۲/۲۰ و ۱۱/۸۸ و ۱۶/۲۰ و ۱۲/۲۵ میلیمتر ، ۱/۷۷ سانتیمتر مکعب ، ۱/۸۳ گرم ۸۹/۲۵ و ۷۳۹/۹۵ میلیمتر مربع و ۶۱/۷ درصد بود. برخی خواص مکانیکی شامل ضریب اصطکاک ایستایی و زاویه غلتش روی سه سطح شیشه، چوب و گالوانیزه ارزیابی شد. نتایج نشان داد بیشترین ضریب اصطکاک روی سطح شیشه و برابر ۰/۴۲ و کمترین آن روی سطح چوبی و برابر با ۰/۲۷ بود. همچینین بیشترین زاویه منجر به غلتش روی سطح چوبی و برابر با ۱۱/۸۸ درجه و کمترین آن روی سطح شیشه و برابر با ۲/۴۹ درجه بود. همچنین محصول تحت بار گذاری رد سرعت ۱۰ میلیمتر بر ثانیه در دو راستای طولی و عرضی قرار گرفت و نیروی حداکثر، تغییر شکل و مدول الاستیسیته تا نقطه شکست بدست آمد که بیشترین مقدار آنها در راستای طولی به ترتیب برابر با ۶۵/۲ نیوتن ، ۸ میلیمتر و ۰/۱۶۷ گیگا پاسکال و در راستای عرضی به ترتیب برابر با ۱۹۲ نیتون، ۶/۳ میلیمتر و ۰/۱۴۵ گیگا پاسکال بود.