سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه فنی کشاورزی،پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا
غلامرضا چگینی – استادیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
سیدرضا حسنبیگی – دانشیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.

چکیده:

دانستن اطلاعاتی راجعبه خصوصیات فیزیکی گیاهان بمنظور طراحی تجهیزات مکانیزه و اتوماتیک کشاورزی ضروری است. تست ها بر روی ساقه گل رزRosa hybridsو داودی با واریته (chrysanthemum morifolium انجام شد. قطرساقه، چگالی، محتوی رطوبتی، وزن بر واحد طول اندازه گیری شد. نمونه های آزمایش از دو ناحیه ی پایین و ناحیه بالای ساقه تهیه شد. کلیه آزمایشات در محدوده رطوبتی ۶۸ تا ۷۷ % برای گل رز و ۷۲ تا ۸۰ % برای گل داودی (بر مبنای تر) انجام شد. برای هر دو نمونه گل (رز و داودی) نمونههایی که از قسمت پایین ساقه تهیه شدند دارای قطر بیشتری بودند. برای گل رز میانگین قطر۶/۸۵۵ میلیمتر و برای گل داودی میانگین قطر۵/۴۵۷ میلیمترمشخص شد. مقدار چگالی قسمت پایین ساقه گل رز۰/۷۴۳ کیلوگرم برمترمکعب و مقدار چگالی قسمت پایین ساقه گل داودی۰/۸۰۱ کیلوگرم برمترمکعب مشخص شد. محتوی رطوبتی پایین ساقه گل رز بطور میانگین دارای۶۴/۷۱% رطوبت و گل داودی ۷۶ % بود. همچنین آزمایشات نشان داد که مقدار جرم در واحد طول ساقهM)بطورخطی وابسته به قطر ساقه گلd)است. مقدار میانگینM برای ساقه گل رز۱/۰۰۴۹ گرم بر متر و برای ساقه گل داودی ۰/۹۱۰۲ گرم بر متر اندازه گیری شد. آنالیزهای انجام شده نشان داد که گروه نمونهبرداری اثر معنیداری درسطح ۱% بر روی کلیه خواص فیزیکی دارد و تنها محتوی رطوبتی در سطح ۵%معنیدار شد