سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه زارع – دانشجوی کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده ت
غلامحسین نجفی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
تیمور توکلی هشچین – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس

چکیده:

برای برداشت محصولات کشاوری به صورت مکانیزه نیاز به اطلاعات فیزیکی، مکانیکی و ایرودینامیک آنه می باشد. در این تحقیق هدف برخی خواص فیزیکی و مکانیکی و آیرودینامیکی در ۴ رقم زیتون رایج در ایران به نام های روغنی، زرد، شنگه و ماری بوده است. نمونه های مورد نیاز جهت آزمایش در شهریور ماه از مزرعه تحقیقاتی زیتون فدک واقع در استان قم تهیه شدند. خواص فیزیکی شامل ابعاد، وزن، حجم، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، ضریب کرویت، تخلخل و مساحت سطح بود. برای تعیین خواص مکانیکی از دستگاه آزمون مواد استفاده شد. آزمایش فشار در سرعت بارگذاری ۸ میای متر بر ثانیه انجام شد. متغییرهای بدست آمده نیرو و انرژی شکست، تنش و چغرمگی بودند. میانگین نیروی شکست و انرژی شکست در ۴ رقم زیتون روغنی، زرد، شنگه و ماری به ترتیب ۱۰۸٫۰۱ و ۱۲۱٫۵۳ و ۱۲۳٫۱ و ۹۰٫۰۸ نیوتن، ۰٫۲۴۶ و ۰٫۲۵۶ و ۰٫۳۰۴ و ۰٫۲۰۴ ژول محاسبه گردید. میانگین تنش و چغرمگی در ۴ رقم زیتون به ترتیب ۰٫۱۵۱ و ۱٫۵۷۸ و ۱٫۰۱۲ و ۰٫۸۶۲ مگا پاسکال و ۰٫۸۱ و ۰۰۷۲ و ۰٫۰۹۹ و ۰٫۰۴۹ مگا ژول بر متر مکعب محاسبه گردید. نتایج حاصل از خواص مکانیکی نشان داد که رقم بر شاخص های نیرو و انرژی شکست و چغرمگی در سطح ۰٫۱ معنی دار بوده و بر تنش معنی دار نبوده است. خ.اص آیرودینامیکی زیتون با استفاده از تونل باد اندازه گیری شد، که سرعت حد در ۴ رقم به ترتیب ۲۲٫۳۴ و ۲۵٫۰۷ و ۲۴٫۰۳ و ۲۵٫۶ متر بر ثانیه و ضریب پسا در ۴ رقم زیتون به ترتیب ۰٫۶۱ و ۰٫۸۴ و ۰٫۶۵ و ۰٫۷ محاسبه گردید.