سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا صالحیون – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
سید جلیل رضوی – دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاربرد کودهای گاوی مایع به همراه آب آبیاری یا تزریق و پخش در خاک، برای تامین مواد غذایی گیاه لازم است. از جمله مشکلات مدیریتی در گاوداری ها، حمل و نقل کود به صورت دوغاب (slurry) و پمپاژ و انتقال آن به نقاط دور دست در مزرعه از طریق خطوط لوله است. خواص رئولوژی در طراحی و مدلسازی انتقال و فرآیند کود اهمیت دارند، خصوصا زمانی که طراحی و بهینه سازی به صورت تجاری مد نظر باشد. د راین تحقیق خواص رئولوژیکی شامل چگالی و بالاخص ویسکوزیته ظاهری کود در سه سطح درصد مواد جامد (%TS) 7،۱۰،۱۳ درصد و نیز برای کود مایع گرفته شده از یک جداساز کود (manure separator) در نرخ کرنش برشی ۱/۷۶ تا (۱-s) 225/28 با استفاده از یک رئومتر استوانه هم مرکز (مدل Haake) بدست آمد. همچنین تاثیر دما بر ویسکوزیته ظاهری در پنج سطح (۱۰ و ۲۱ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درجه سلسیوس) در سرعت های برشی متفاوت بدست آمد. نتایج نشان داد که کود گاوی یک سیال غیر نیوتنی است، زیرا ویسکوزیته بستگی به سرعت برشی داشت و نیز کود رفتاری مانند یک ماده رقیق شونده برشی ( pseudoplastic) را دارد، اما در سرعت های برشی بالاتر از ۱۰۰s-1 که اکثر فرایندها د رجریان آشفته و نیز پمپاژ کود را شامل می شود، کود رفتار سیال نیوتنی داشت. ویسکوزیته ظاهری در سرعت برشی ۱۱۲/۶۴s-1 دردمای محیط ۲۱C به ترتیب برای ۷ و ۱۰ و ۱۳ درصد TS و مایع خروجی از جداساز، برابر ۵/۸ و ۱۰۱/۳۳ و ۳۲۳/۹ و ۱۴۷/۴ mPa.s بود. با افزایش دما میزان ویسکوزیته ظاهری با مطابقت از معادله آرنیوس (Arrhenius) کاهش یافت. همچنین در این تحقیق اثرات دما و غلظت (TS%) بر ویسکوزیته ظاهری مدلسازی شده است.