سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی رحمن زاده بهرام – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
محمد حسین کیانمهر – دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سید رضا حسن بیگی – دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.
حسینعلی علی خانی – دانشیار گروه علوم خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

زیست توده (بایوماس) اصطلاح مورد استفاده برای توصیف هر گونه مواد منشا بیولوژیکی شامل مواد گیاه ی مانند درختان، علف ها و محصولات کشاورزی و همچنین کود حیوانی و زباله های شهری (فاضلاب) می باشد. رطوبت و حجم زیاد و نیز یکسان نبودن مواد متشکله، از جمله عوامل محدود کننده استفاده از مواد زیست توده خصوصا کودهای دامی و ورمی کمپوست است. در حالت طبیعی به علت پایین بودن جرم مخصوص، حمل و نقل این کودها مشکل و پر هزینه است، متراکم سازی و تهیه ی پلت یکی از راه های موثر جهت استفاده به ینه، کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش صرفه اقتصادی در استفاده از کودهای آلی از جمله ورمی کوپوست است. برای تهیه پلت هایی با شرایط مناسب، آگاه ی از خواص فیزیکی و رئولوژیکی این مواد جهت طراحی و ساخت دستگاه های پلت ساز ضروری می باشد کودهای دامی و ورمی کمپوست خمیری بدون استثنا دارای خاصیت ویسکوالاستیک بوده و خواص این گونه مواد را میتوان با استفاده از مدل های رئولوژیکی بیان نمود لذا در این تحقیق از رئومتر کاپیلای جهت تعیین پارامترهای رئولوژیک ۰σ ، τ۰ ، α و β طراحی و ساخته شد. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده تعداد سوراخ های قالب پلت ساز نوع اکسترودر تعیین شد. نتایج نشان داد برای کود خمیری ورم کمپوست با محتوای رطوبت ۴۵% مقادیر MPa 0.506=σ۰ و MPa 0.02498=τ۰ و MPa sm-1 0.0357=α و MP sm-1 0.00145 =β می باشد. با توجه به نتایج حاصله تعداد سوراخ خای قالب برای پلت کردن ورمی کمپوست ۷ سوراخ تعیین گردید.