سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین حسین زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد ، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
فرزانه شهرکی – دانشجویان کارشناسی ارشد ، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دانه خلر ، دانه گیاهی از خانواده بقولات است که دارای خواص پروتئینی بالا( حدود ۲۸/۴-۲۵/۶ درصد ) یوده و در برخی ازکشورهای آسیایی و آفریقایی مثل هند و اتیوپی در زمان قحطی به عنوان بخشی از جیره غذایی مصرف می شود ( ۱و ۲) . لذا دانش خواص هندسی ثقلی دانه خلر ، همانند سایر دانهها و بذرها ، برای طراحی تجهیزات و تحلیل رفتار محصول در طول فرآیندهای کشاورزی از قبیل انتقال و جابهجایی ، کاشت ، برداشت ، جدا کردن دانه ، تمیز کردن ، طبقهبندی و درجهبندی کردن ، فرآوری ، انبار و ذخیره کردن ، بسیار ضروری است ( ۳) . در این تحقیق خواصمهندسی دانه خلر در یک سطح رطوبتی ( رطوبت متوسط دانه ها ۷/۸۵% تعیین گردید و میانگین ضریب کرویت ۸۵/۵۱% و ضریب گردی ۷۲۶۱% انحنای بزرگ و کوچک به ترتیب ۳/۲۸و۲/۴۸ وحجم دانه ۰/۰۷cm3 و مساحت آن ۰/۸۲۳cm2 میانگین دانسیته توده ، دانسیته ذره و دانسیته حقیقی به ترتیب ۱۳۴۲ Kg/m3 ، ۷۴۵/۲Kg/m3 و۱۵۳۰Kg/m3 و درصد تخلخل توده ، تخلخل ظاهری و تخلخل کل به ترتی ب ۴۴/۴۷% و۱۲/۲۸% و % ۵۶/۷۵ ،محاسبه شد.