سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مازیار فیض اله زاده – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
علی محمد نیکبخت – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارو
اسعد مدرس مطلق – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارو
جلیل حسین زاده – کارشناس ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی

چکیده:

گلرنگ از گیاهان صنعتی بوده و میزان روغن قابل استخراج از مغز آن حدود ۴۵ درصد می باشد . با توجه به ارزش روغن موجود در بذر گلرنگ و همچنین پتامسیل بابا کشور برای کشت آن، نیاز به تولید بذرهای با کیفیت و عملکرد بیشتر می باشد. همچنین طراحی دستگاه های مختلف فرآوری و استخراج روغن و همچنین بهینه سازی آنها امری ضروری به نظر می رسد که در ارتباط به خواص مختلف بذر ها می باشد. در نتیجه در این مقاله، برخی خواص بیوفیزیکی و بی مکانیکی بذر گلرنگ رقم IL 111 با توجه به اثرات تیمارهای مختلف آبیاری و تغذیه ای و در رطوبت تعادلی بذرها مورد مطالعه قرار گرفت. خواص مطالعه شده شامل ابعاد، جرم و جرم هزار دانه، حجم، مساحت سطح بذر، میانگین قطر حسابی و هندسی، ضریب کرویت، چگالی توده یا و حقیقی، تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیکی گسیختگی، ضریب کشسانی و سفتی بذر بودند. نتایج نشان از تاثیر معنی دار تیمارهای اعمال شده بر اکثر خواص فیزیکی و مکانیکی در سطح احتمال ۰٫۰۱≤ P داشت. بیشترین مقدار برای جرم و قطر میانگین هندسی و انرژی گسیختگی در شرایط تیماری (قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی و تغذیه بیولوژیک بیوسولفور) حاصل شد. نتایج نشن از تاثیر معنی دار قطر میانگین هندسی بر جرم و انرژی گسیختگی و همچنین تاثیر جرم بر سفتی بذر داشت. از طرفی رابطه مستقیم بین جرم و انرژی گسیختگی مشاهده شد که نشان از نیاز به انرژی بیشتر برای خرد کردن بذرهای بزرگتر داشت. بیشترین انرژی گسیختگی ۰٫۰۳۳J بدست آمد.