سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود فاضلی یلسویی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه محقق ار
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد سرباز وطن – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه محقق ار

چکیده:

خواص آئرودینامیکی محصولات کشاورزی در طراحی نقاله های پنوماتیکی، تجهیزات جداسازی دانه از مواد بغیر از دانه بکار میروند. سرعت حد و ضریب کشش دانه ، از ویژگیهای آئرودینامیکی دانه بشمار می آیند. در این تحقیق سرعت حد ضریب کشش دانه در سه رقم برنج متداول در استان گیلان (علی کاظمی، هاشمی و حسنی) به دو حالت سفید و قهوه ای مورد بررسی قرار گرفت. از تونل باد برای معلق سازی دانه ها و از سرعت سنج دیجیتالی (سیم داغ) برای اندازه گیری سرعت جریان هوا استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیهو تحلیل داده ها نشان داد که اثرات اصلی رقم و حالت دانه (سفید و قهوه ای) و نیز اثرات متقابل این دو عامل بر سرعت حد دانه اثر معنی داری داشت. بطوریکه بیشترین میانگین سرعت حد (۴/۷۵۹m/s) برای رقم هاشمی و کمترین مقدار میانگین سرعت حد (۴/۴۸۹m/s) برای رقم علی کاظمی بدست آمد. میانگین سرعت حد در دو حالت دانه برنج با اختلاف معنی دار (سطح احتمال ۵%) بترتیب ۴/۶۳۷ و ۴/۷۰۰m/s بود. نتایج اثرات متقابل دو عامل مذکور نشان داد که در آزمایشات با دانه سفید رقم علی کاظمی کمترین میانگین سرعت حد (۴/۴۶۶m/s) و در آزمایشات با دانه قهوه ای رقم هاشمی بیشترین مقدار میانگین (۴/۸۶۸m/s) حاصل شده است. همچنین نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به ضریب کشش دانه نشان داد که اثرات اصلی رقم و اثر متقابل این عامل با حالت دانه معنی دار بود. بطوریکه میانگین ضریب کشش برای ارقام حسنی، علی کاظمی و هاشمی بترتیب با اختلاف معنی دار معادل ۰/۹۳۸ و ۰/۷۶۳ و ۰/۶۱۵ می باشد. اثر حالت دانه (سفید و قهوه ای) با اختلاف غیر معنی داری بر ضریب کشش بترتیب دارای مقادیر میانگین ۰/۷۷۸ و ۰/۷۶۵ بدست امد. بیشترین ضریب کشش دانه (۰/۹۳۹) در آزمایش با رقم حسنی در حالت سفید و کمترین مقدار آن (۰/۵۴۸) در آزمایش با رقم هلشمی در حالت قهروه ای حاصل شد.