سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب اله حیدری – کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی، شرکت آب عمران پردیسان، تهران، ایران
سرور ستاینده – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

رودخانه ی اعلا یکی از مهم ترین سرشاخه های رودخانه ی مارون به شمار می آید. سرشاخه های اولیه ی رودخانه ی سمه، لیراب نامیده می شود که در محلی به نام تنگ بالیاب به یکدیگر متصل شده و رودخانه سمه (لیراب) را به وجود می آورند. سد انحرافی لیراب ۴ بر روی این رودخانه احداث خواهد شد. این سد آب را از طریق تونل به نیروگاه لیراب ۴ برای تولید برق منتقل خواهد کرد. محل انتخاب شده برای سد انحرافی در دره ای نسبتاً عریض واقع گردیده است . تکیه گاه سد را سازند پابده تشکیل داده است. در مطالعات این سد ۶گمانه ماشینی حفر شد. بررسی نتایجSPTنشان می دهد که آبرفت های کف بستر در اعماق کم تراکم کم و متوسط دارند که با افزایش عمق بر تراکم آنها افزوده می شود. بررسی نتایج اندازه گیری های صحرایی و آزمایش های آزمایشگاهی برای توده سنگ ساختگاه به عمل آمد. عددRMR این توده سنگ برابر۴۷ تعیین شد و بر همین اساس زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی تعیین شد. همچنین ۱۷ آزمایش لفران و ۱۶ آزمایش لوژان در ساختگاه سد انجام گرفت که نتایج نشان از نفوذپذیری کم در اغلب قطعات دارد. همچنین به منظور برآورد پارامتر تغییر شکل پذیری توده از معیار شکست هوک و براون ( ۲۰۰۲ ) استفاده شد. بر این اساس مدول تغییر شکل پیشنهاد شد