سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جاسم یوسفی – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ع
جمشید قربانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم شکری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن زالی – مربی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بذور با در برداشتن وزن، رنگ، اندازه، ضمائم و مواد ذخیره ای متفاوت تطابق های بسیاری را برای پراکندگی از خود نشان می دهند. چنین خصوصیات مورفولوژیکی بذرها نشان دهنده قابلیت آنها در پراکنش، جوانه زنی و استقرار موفقیت آمیز گیاهچه ها می باشد. هدف از این تحقیق بررسی مشخصات بذر برخی از گونه های مرتعی در علفزارهای منطقه سرخ اباد سواد کوه در استان مازندران می باشد. برای شکل بذر ابتدا طول، عرض و ارتفاع یک بذر با استفاده از کورلیس دیجیتالی و با کمک بینی کولر و همچنین لوپ تعیین و سپس با فرمول مربوطه تعیین گردید. همچنین درصد جوانه زنی و وزن هزار دانه تعیین گردید. بیشترین ابعاد طول، عرض و ارتفاع به ترتیب مربوط به گونه های Agropyrum و elongatum و Lolium perenne و Carexsp می باشد. Alopecurus sp. دارای بیشترین مقدار عددی شکل بوده که نشان دهنده بیضی یا کشیده بودن بذر این گونه است. از نظر درصد جوانه زنی گونه های Rumex crispus با ۹۸ درصد دارای بیشترین درصد جوانه زنی است.