سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم سعادت – اعضای هیات علمی – پژوهشگاه صنعت نفت
حمید شریفی – اعضای هیات علمی – پژوهشگاه صنعت نفت
محمدرضا لصفهانی – اعضای هیات علمی – پژوهشگاه صنعت نفت
عزت اله کاظم زاده – اعضای هیات علمی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

تکنولوژی سیتیاسکن یک روش غیر تخریبی برای ایجاد تصاویر از ساختار داخلی مواد میباشد آه در علوم زمینشناسی برای مطالعه ساختار داخلی سنگها مورد استفاده قرار میگیرد. با تجزیه و تحلیل تصاویر سیتیاسکن خواص مختلف سنگی از جمله مقدار تخلخل، نوع آانیها و بافت سنگ بدست میآید. در مطالعات تصاویر سیتیاسکن بر خلاف مطالعات مقطع نازک به نمونه آسیبی نمیرسد و دادهها علاوه بر تصویر بصورت رقومی نیز بررسی میشوند. در این مطالعه برای بدست آوردن نوع سنگ با استفاده از تصاویر سیتیاسکن، از ترآیب نتایج سیتیاسکن با تخلخل و چگالی آزمایشگاهی استفاده گردید. در این بررسی بیش از ٢٠٠ نمونه مغزه با سنگشناسی آربناته مورد آزمایش سیتی- اسکن قرار گرفت و نتایج حاصل بروش تطابق با تخلخل و چگالی آزمایشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه نمونهها از نظر سنگشناسی مورد مطالعه قرار گرفته و محدوده سنگهای مختلف در منحنیهای تطابق عدد سیتی با چگالی و تخلخل تعیین گردید. همچنین نوع تخلخلها در مقایسه با مقطع نازک نمونه معادل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این بررسی میتواند بعنوان مرجعی جهت تعیین سنگشناسی مورد استفاده قرار گیرد.