سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه اژدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد جلالیان – استاددانشگاه آزاد خوراسگان
نورایر تومانیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
ناصر هنرجو – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

برنامه ریزی استفاده ازسرزمین به عنوان یکی ازوجوه اساسی برنامه ریزی توسعه و به ویژه توسعه بخش کشاورزی بدون شناخت منابع خاک درکشور ناممکن است اطلاعات گردآوری شده درمطالعات خاکشناسی درطراحی استفاده از اراضی پیش بینی و ارزیابی تاثیر آن برمحیط سودمند میباشد سریهای خاک درطبقه بندی جامع ازجمله همگن ترین گروه ها محسوب می شود ازآنجایی که تعریفدقیقی ازسری خاکهای گلشهر درمطالعات اجمالی خاکشناسی انجام شده صورت نگرفته است لذا با حفر ۱۹ پروفیل جدید درهرواحد خاک به صورت انتخابی و پیدا کردن ۹ پروفیل شاهد درهر واحد خاک و تهیه نمونه های خاک آزمایشات تکمیلی برروی آنها انجام گرفت سری گلشهر خاکی با توالی افق های گچی و آهکی می باشد.