سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
قیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان -دانشکده کشاورزی گروه مدیریت کشاورزی دانش

چکیده:

خشکسالی پدیده است که همواره با شرایط آب وهوایی ایرا که دارای اقلیم خشک ونیمه خشک می باشد همراه بوده است. استا ن خراسا ن رضوی به دلیل قرارگرفتن مرقد مطهر حضرت رضا )ع( در این استا این استا نسأت به دیگر استانها از اهمیت و ارجهیت خاصی برخوردار گردیده است. استا خراسا رضوی متشکل از شهرستانهای تربت جام تربت حیدریه سأزوار سرخس مشهد گناباد قوچا نیشابور می باشد که مهمترین آ شهر مشهد می باشد. برای بدست آورد خشکسالی باید مقدار نزولات جوی استان خراسان رضوی را درطی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ را جمع آوری نمود و پهنه بندی خشکسالی را با شاخ استاندارد بارندگی Spi انجام داده که در چه سالهایی در استا خراسا رضوی پدیده خشکسالی رخ داده است. پس از بررسی خشکسالی با نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی Gis مقدار تغییرات را نشا خواهیم داد. در استا مورد مطالعه هشت دوره خشکسالی هواشناسی به وقوع پیوسته که طی سالهای ۱۳۷۹ که حالت خشکی شدید در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۴، ۱۳۷۸،۱۳۷۴ ۹۸۳۴ که حالت خشکی ضعیف و در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۸۶،۱۳۸۵ حالت خشکی متوسط داشته ایم می توا چنین گفت کهدر سال ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ یک دوره خشکسالی اقتصادی اجتماعی دو ساله و ۱۳۷۸، ۱۳۸۶، ۱۳۸۵،۱۳۸۴ یک دوره خشکسالی اقتصادی اجتماعی چهار ساله را به همراه داشته ایم . در این نوشتار بررسی پهنه بندی خشکسالی را با شاخ استاندارد بارندگی Spi و نشان داد آ در سامانه اطلاعات جغرافیایی Gis و در نهایت به تعیین خشکسالی اقتصادی اجتماعی خواهیم پرداخت.