سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالحه گریست – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش عمران
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد سلاجقه – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراینمقاله محل و شدت خرابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشرفته و آنالیز حساسیت سازه بررسی شده است این روش دوهدف کاهش فضای بررسی درطول بهینه سازی و بهبود افراد جامعه با استفاده از آنالیز حساسیت را دنبال می کند این اهداف با اضافه کردن دوزیربرنامه به الگوریتم ژنتیک بعد ازعملگرهای معمول درهرنسل ممکن میب اشد روش پیشنهادی برروی یک ورق یک طرف گیردار بصورت عددی پیاده سازی شده است نتایج روش پیشنهادی نشان میدهد که این روش بطور موفقیت آمیزی محل وقوع و شدت خرابی را با چندالمان تعیین می کند.