سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
مرتضی خمیری – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدهادی رضوی – دانشیار دانشگاه تهران
مهران اعلمی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

گلهای خشک شده رازک (Humulus lupulus L با استفاد هاز اتانول ۵۰% بروش غوطه وری درشرکت گیاه – اسانس گرگان عصاره گیری شدند تمام عصاره به دست آمده جهت تعیین خاصیت ضدمیکروبی مورد ارزیابی قرارگرفت خاصیت ضدمیکروبی با استفاده از آزمون حساسیت رقتهای مایع دربرابر میکروارگانیسم های زیر تعیین شد ۵ پاتوژن عامل مسمومیت غذایی شامل : Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Escheichia coli Staphylococcus aureus و entritidis Salmonela وباکتری عامل فساد مواد غذایی Lactobacillus delbroci وSccharomyces cervisiaeمخمر و۶کپک عامل فساد مواد غذایی Aspergillus niger ، Aspergillus flavus Penicillium krysogenum ،Rhizopus oryza Rhizomucor, Penicillium citrinum عصاره رازک خاصیت ضدمیکروبی قابل مقایسه با آنتی بیوتیکهای استاندارد از خود نشان داد نتایج نشان داد که عصاره رازک دربرابر کلیه میکروارگانیسم های مورد آزمون به جز Staphylococcus aureus ، Escherichia coli و Sccharomyces cervisiae دردامنه غلظت ۰ تا ۱۵۰۰۰ppm دارای اثر بازدارندگی از رشد می باشد.