سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی کمال آباد – شرکت برق منطقه ای تهران
محمدحسین جوادی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

شناسایی، تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت یک ی ازرهیافتهای اصلی مدیریت استراتژیک و دستیابی به برتری رقابتی پایدار می باشد .این مقاله به چگونگی شناسا یی و بررس ی ای ن عوامل در شرکت برق منطقه ای تهرانمی پردازد. شناخت ای ن عوامل به کلی ه مد یران، بو یژه مدیران صنعت برق کمک خواهد نمود تا ضمن تمرکز بیشتر و بهتر بر نقاط کلی دی و حی اتی، استراتژ ی وراهکارهایی را انتخاب و پیاده سازی نمایند تا موفقی ت بیشتر و پایدارتری را نصیب سازمان خود سازند. شرکت برق منطقه ای تهران بعنوان شرک تی پیشرو در صنعت برق، مطابق اهداف و برنامه های بلند مدت خود ،بهبود فرآیندهای سازمانی را به صورتی یکپارچه و متمرکز بعنوان یک پروژه مدیریت و بهبود فرآیندها تعری ف و در دستور کار قرار داده است. این شرکت ضمن برنامه ری زی و ایجاد ساختار اجرایی لازم برای انجام موفقیت آمی ز ای ن پروژه، بوسیله شناسایی، ارزیابی و تحلیل عوامل کلی دی موفقیت به تعیین حوزه های قابل بهبود و سپس اولویت بندی آنها با در نظر گرفتن درجه اهمیتشان وعملکرد شرکت در آن حوزه پرداخته است . درنهای ت با توجه به بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده ، فرآیندها ی منتسب به حوزه های قابل بهبود را شناسایی و با در نظر گرفتن اولویت به بهبود آنها مبادرت ورزیده است. این تحقیق، بر اساس مرور ادبی ات و پیش ینه تحقی ق، به چگونگی شناسایی عوامل کلی دی موفقی ت شرکت برق تهران پرداخته و در نهایت ۲۰ عامل کلی دی موفقی ت راشناخته است. در این راستا با استفاده از تکنی ک دلف ی و نظرخواه ی از خبرگان دست اندرکار صنعت برق، تجربه ها ی پیش ین و همچن ین مصاحبه به روش نیمه ساختاری، مهمترین عوامل کلیدی موفقیت در شرکت برق منطقه ای تهران را مشخصم ی نمای د سرانجام محقق ین تحلیلی از نتایج بدست داده و پیشنهاد می کنند که با توجه به گذشت زمان و تغییر متغیرهای محیطی و درنتیجه تغییراحتمالی نتایج، تحقیقات مشابه مجددا توسط شرکت های ذیربط در دوره های زمانی مطالعات استراتژ یک صورت پذیرد.