سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – دانشیار، دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود
رمضان رمضانی اومالی – استادیار، دکتری زمین شناسی ساختمانی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

گسل فشاری خزر، گسلهایست با درازای بیش از ۶۰۰ کیلومتر، راستای خمدار خاوری باختری، شیب به سوی جنوب و سازوکار فشاری که در شمال البرز کوه و جنوب دشت کرانهای مازندران قرار دارد. بررسی داده های لرزهخیزی نشان میدهد که جنبش این گسله سبب رویداد زمینلرزه-های گوناگون شده و گسله خزر، گسله ای لرزهزا میباشد. عبور گسل خزر از بخش جنوبی شهرهای ساری، قائمشهر، بهشهر و نکا باعث گردیدکه حریم مهندسی این گسل تعیین شود و ارزیابی از خطر گسلش برای این شهرها داشته باشیم. در این تحقیق، ارزیابی خطر به روش تحلیل فرکتالی، قطعهبندی بخش خاوری گسل خزر و همچنین تعیین حریم گسلش بدست آمده است. در نتیجه تحلیل فرکتالی مشخص گردید کهمحدوده مورد بحث دارای بعد فرکتالی تقریباً فعال بوده و براساس قطعه بندی هندسی و لرزهای این بخش از گسل خزر به سه قطعه تقسیم گردید.نتایج حاصل از تعیین حریم گسلش بدین صورت است که همگی شهرهای نامبرده تحت تأتیر حوزه نزدیک گسل قرار خواهند گرفت.