سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هیرو اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهاباد
سیدجمیل قادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

تعیین حریم بستر رودخانه به منظور مدیریت حفاظت از رودخانه ها ومسیلها، جهت انعکاس در طرح های جامع وتفضیلی برای تعیین کاربری اراضی وضوابط ساختمانی،تدوین نقشه های پهنه بندی خطر پذیری سیلاب برای کاهش خطرات ناشی از سیل، حفظ محیط زیست وکاهش آلودگی آبی،استفاده بهینه از رودخانه ها به لحاظ اهمیتی که این منابع طبیعی در برآورد نیازهای بشری دارند تعیین می گردد. تعیین حریم و بستر رودخانه هامعمولاباانجام محاسبات هیدرولیکی رودخانه وازطریق مدل های ریاضی انجام می گیرد.درتحقیق انجام شده مطالعه موردی رودخانه بیطاس مهاباد موردنظر بوده است.دراین تحقیق از مدل هیدرولیکی HEC-RASو نرم افزارGIS استفاده شده است.