سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه سلیمانی –

چکیده:

برای شناسایی سالمونلا درمواد غذایی معمولا از روشهای کشت میکروبی استفاده میشود این روش علاوه برزمان بر بودن فاقد حساسیت و دقت کافی نیز می باشد لذا روشهای دیگری همچون روش مولکولی PCR به عنوان روشجایگزین درسالهای اخیر مطرح شده است دراین مطالعه از روش PCR برای جستجوی سالمونلا درسبزیجات استفاده شد و همچنین میزان حساسیت این روش درتشخیص آلودگی مورد ارزیابی قرارگرفت برای تعیین میزان حساسیت این روش ابتدا سریال رقت سازی از کشت خالص باکتری هدف صورت گرفت و سپس نمونه های سبزی کاهو توسط این رقت ها بصورت دستی آلوده شدند و متعاقب آن استخراج DNA به روش جوشاندن انجام پذیرفت و سپس در معرض واکنش PCR و الکتروفورز قرار گرفتند مشاهده شد که PCR می تواند تا یک باکتری سالمونلا را که بصورت دستی به ۵ گرم نمونه مورد آزمایش اضافه شده بود شناسایی کند.