سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الناز فرخی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران- سد و شبکه، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عب
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار، دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ،

چکیده:

تعیین حریم و بستر رودخان هها معمولاً با انجام محاسبات هیدرولیک رودخانه و از طریق مد لهای ریاضی انجام م یگیرد. با تعیین سیلاب و دبی جریان رودخانه ( که بر مبنای مبانی قانونی ب هدست م یآید) ، گستره سیل حاصل از دبی مورد نظر یکی از ملا کهای حدود بستر قانونی خواهد بود. تعیین حد بستر و حریم رودخان هها، امکان حفاظت بستر رودخانه در مقابل اشغال و احداث هرگونه تاسیسات غیر مجاز در آن را فراهم م یسازد و خسارت ناشی از سیلاب روی تاسیسات احداثی کاهش م ییاید. در این مطالعه با استفاده از نقش ههای توپوگرافی منطقه اقدام به تهیه مقاطع عرضی جهت تعیین حریم و بستر رودخانه شد. ، نر مافزاری که برای این منظور استفاده شده استHEC-RAS از مد لهای معتبر برای محاسبات هیدرولیک آبراه ههای طبیعی است که با شبی هسازی یک بعدی رودخان هها به صورت امکان محاسبات جریا نهای پایدار و ناپایدار را به راحتی مهیا م یسازد. به منظور سهولت در کاربرد نتایج حاصل از مطالعات خروج یها در محیطGIS ارائه م یشود تا کاربران بتوانند با پروژ ههای مشابه هماهنگی مورد نیاز را برقرار کنند.