سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهری شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل رنجبر – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آلودگی‌های محیط زیست به وسیله عناصر سنگین به صورت گسترده‌ای با فعالیت‌های انسان در ارتباط است. به دنبال افزایش فعالیت‌های صنعتی در برخی از مناطق احتمال راه‌یابی ترکیبات کبالت به منابع آب و خاک زیاد است. کبالت یکی از عناصر سنگین است که در برخی مناطق صنعتی در پساب‌ها دیده می‌شود. به منظور بررسی تأثیر کلرید‌کبالت بر تراکم کلروفیل a، b و کلروفیل کل در گیاه لوبیا چیتی آزمایشی گلدانی در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با چهار تکرار و پنج تیمار (۰، ۲۰، ۷۰، ۱۵۰ و۲۲۰ میلی‌گرم کلریدکبالت برکیلوگرم خاک خشک ) در گلخانه دانشگاه شهرکرد انجام گرفت. در پایان مرحله بلوغ فیزیولوژیکی کلروفیل a، b و کلروفیل کل در برگ‌های میانی هر بوته به روش لیختنتالر و ولبورن (۱۹۸۳) با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری و کلروفیل کل از مجموع دو کلروفیل a و b بدست آمد. بر اساس نتایج، یک روند افزایشی (تا ۲۰ میلی‌گرم کلریدکبالت) و سپس یک روند کاهشی (از ۷۰ میلی‌گرم کلریدکبالت) در تراکم کلروفیل a و b دیده شد. غلظت‌های ۱۵۰ و ۲۲۰ میلی‌گرم کلریدکبالت باعث کاهش معنی‌دار کلروفیل a، b و کل نسبت به شاهد شد (۰۵/۰p <). به نظر می‌رسد که غلظت‌های کم کبالت (۲۰ میلی‌گرم و کمتر) تأثیر مثبت بر تراکم کلروفیل‌های لوبیا چیتی داشته باشد