سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید رشوند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

میزان بهره برداری مناسب و مجاز از مرتع باعث پایداری، جلوگیری از تخریب، پایداری گیاهان مرغوب و ارتقا وضعیت آن می شود. در مدیریت اکوسیستم های مرتعی، حفظ و توسعه پوشش گیاهی از مشخصههای عمده می باشد. شدت چرای مناسب، بهره گیری مداوم و اقتصادی را در مرتع موجب می گردد و برای نیل به پایداری و تداوم تولید در مراتع و تعیین مناسب ترین حد بهره برداری، مطالعه اثر شدتهای مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه Artemisia aucheri در مراتع استپی البرز میانی استان قزوین سایت کوهستانی الموت قزوین مورد توجه قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت ۲۵،۵۰،۷۵ درصد و شاهد)بدون برداشت( بودند. در هر تیمار ۵ پایه از گونه بعنوان تکرار مورد نظر قرار گرفته که بر روی هریک متغیر های وابسته مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج حاصل در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در چهار سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ در نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تولید علوفه گونه Artemisia aucheri نشان داد میزان تولید علوفه در سالهای مختلف آماربرداری متفاوت بوده است. کمترین میزان تولید در سال ۸۹ در شدت برداشت ۷۵ درصد و بیشترین میزان آن در سال ۸۶ در تیمار شاهد بوده است. بین تیمارهای مورد بررسی از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل میزان شدت برداشت برای گونه Artemisia aucheri در این منطقه، ۲۵ درصد پیشنهاد میگردد، زیرا شدت چرای سنگین درطول سالیان متمادی باعث کاهش قند های محلول گیاه و ذخیره کربو هیدرات میگردد و سلامتی و شادابی این گونه را به خطر می اندازد.