سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم مرادزاده احمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
ارژنگ جوادی – دانشیار پژوهشی و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
احسان اسدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کشاورزی

چکیده:

شهرستان مشکین شهر یکی ازمهمترین قطبهای موجود تولید سیب درختی درایران می باشد تعیین حد اقتصادی استفاده از نهاده های تولید در جهت کاهش هزینه های مازاد درتولید و جلوگیری از اتلاف منابع محدود تولید ضروری می باشد با توجه به اینکه بیشتر واحدهای تولید کننده سیب در این منطقه دراستفاده از نهادها بهینه عمل نمی کنند این مطالعه درراستای هدف تحقیق که تعیین حد اقتصادی استفاده از نهادها در تولید سیب درختی می باشد درشهرستان مشکین شهر انجام گرفته است داده های این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه اختصاصی و مصاحبه با ۱۵۴ باغدار از جامعه آماری کل باغداران شهرستان مشکین شهر درسال زراعی ۸۷-۸۶ جمع آوری شده است برای سنجش بهره وری نهاده ها دراین مطالعه از ت ابع تولید ترانسندنتال و درتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Eviews ، Spss وexcel استفاده شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که ۱۰۰ درصد بهره برداران از نهادهای تعداد ساعات آبیاری و میزان سموم مصرفی درحد بهینهه درناحیه دوم استفاده می کنند جهت کسب حداکثر سود در واحدها بایستی از تعداد نیروی انسانی مورد استفاده کاسته شود نتیجه کلی مطالعهبیان کننده این است که بهره برداران این شهرستان دراستفاده از عوامل تولید غیراقتصادی عمل کرده اند.