سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید نواب پور – استادیارگروه اصلاح نباتات وبیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
گزل کاظمی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

به منظور ارزیابی سطح مقاومت نسبی جو زراعی (واریته هوردآ) در برابر تنش اکسیداتیو ناشی از افزایش غلظت پراکسید هیدروژن آزمایشی در شرایط گلخانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار تنظیم گردید . از تری آمینو ترایزول (۳AT) به عنوان عامل غیرمستقیم مولد H2O2 استفاده گردید. در واقع ۳AT با ممانعت از فعالیت آنزیم کاتالاز منجر به افزایش غلظت H2O2 می گردد. تیمارهای ۳AT شامل غلظت های ۵ و ۱۵ میل یمولار بود که به همراه شاهد (آب) در زمان حداکثر رشد رویشی بر روی برگ محلو لپاشی گردیدند. شاخص سنجش سطح اکسیداسیون سلولی (TBARM) و میزان H2O2 در زمان های ۶ و ۱۲ و ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از محلول پاشی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد میزان پراکسیدهیدروژن با افزایش غلظت تری آمینو ترایزول و مدت زمان پس از محلول پاشی افزایش نسبی نشان داد. غلظت ۵ میلی مولار تری آمینو ترایزول تقریباً در تمام زمان های نمونه برداری پس از محلول پاشی ۳AT میزان ثابتی از H2O2 را ایجاد نمود. با توجه به عدم افت فنوتیپ ظاهری گیاه در این تیمار و عدم افزایش چشمگیر شاخص اکسیداتیو سلولی به نظر می رسد میزان H2O2 تولیدی (۳± ۰/۵ μM/gfw) سطح بهینه پراکسید هیدروژن در جو زراعی باشد.