سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر سلطان علیزاده – دانشجوی کارشناسیارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود؛ شاهرود، دا
محمد عطائی – استاد دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن- نفت و ژئوفیزیک
رضا میکائیل – استادیار دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در طراحی تونلها تعیین حداکثر گام پیشروی مجاز به منظور کاهش زمان تحویل پروژه، مدیریت، مباحث اقتصادی و نیز افزایش ضریب ایمنی فرآیندی پیچیده میباشد. در مقاله حاضر با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره حداکثر گامپیشروی مجاز در تونل راه کوهین محور قزوین-رشت بر اساس معیارهایی همچون جابجایی سقف و کف تونل، زمان اتمام پروژه، قابلیت اجرای پروژه و همچنین ضریب اطمینان تعیین شده است. بدین منظور ابتدا با توجه به گامهای پیشرویهای مختلف، جابجاییهای قائم در سقف، کف، دیواره و جابجایی افقی در دیواره تونل به وسیله نرم افزارFLAC تعیین شد، سپس بر اساس این چهار معیار و نیز معیارهایی همچون زمان اتمام پروژه، ضریب اطمینان و قابلیت اجرای پروژه، حداکثر فاصله مجاز جبهه کار با سیستم نگهداری اولیه (گام پیشروی مجاز) محاسبه شده است