سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا آقا محمدی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران
هاجر عبدالهی نیا – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

امروزه به رغم توجه قابل ملاحظه به تکنولوژی های تولی د پراکنده غیر ژنراتوری از جمله پی ل سوخ تی و آرای ه ه ای فتوولتائیک در اکثر تکنولوژی های تولی د پراکنده از ژنراتور القایی استفاده میشود. بنابراین با توجه به افز ایش روز افزون ژنراتورهای القایی نصب شده در شبکه های قدرت لازم است که اثر تولیدات پراکنده مبتنی بر ژنراتور القایی بر پا ی داری ولتاژ نیز بررسی گردد. در این مقاله نشان داده شده است که پای داری ولتاژ م یتواند عامل محدود سازی برای ظر فیت ژنراتورهای القایی و همچنین حد بارگذاری بیشینه شبکه باشد به عبارت دیگر می توان گفت که مسئله پایداری ولتاژ فاکتور مهمی در تعیین ظرفیت بیشینه ژنراتورهای القایی است . از آنجایی که عدم ظرفیت یابی مناسب ژنرانورهای القایی در شبکه های قدرت باعث کاهش حد بارگذاری سیستم و بالا رفتن هزینه های تولید و انتقال انرژی می شود لازم است ظرفیت مناسبی برای این نوع ژنراتورها تعیین گردد .شبیه سازی با استفاده از نرم افزار DIGSILENT بر روی شبکه ۳۹ شینه انجام شده است.ُ