سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار دانشگاه شهید جمران اهواز
علی محمد آخوند علی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید شکری کوچک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از انجا که عدم توجه به عدم پیک درطراحی سدها سرریز ها و سایرسازه های هیدرولیکی باعث خسارت جانی و مالی زیادی می باشد برآورد دبی پیک و همچنین تصحیح و تکمیل آن برای حوضه امری ضروری می باشد بسیار اتفاق افتاده است که درزمان سیلاب رقم ها توام با خطا ثبت شده و با رقمهای واقعی مطابقت نداشته اند درچنین مواردی مدلهای شبیه سازی بارش – رواناب می تواند به عنوان ابزار کار جهت برآورد سیلاب و کنترل ارقام ثبت شده به کارگرفته شود گشتاورهای خطی پیشرفت های جدید آماره های ریاضی هستندکه تحلیل فراوانی بارشهای روزانه جهت برنامه ریزی درزمینه طراحی سد و پل را آسان می سازد دراین مطالعه از بارندگی با دوره بازگشت مختلف جهت برآورد دبی پیک با دوره بازگشت مختلف درمدل بارش رواناب استفاده شد. از مقایسه نتایج خروجی مدل با داده های واقعی مشخص شد که درصد خطای خروجی مدل کم می باشد ولی با این وجود دراستفاده ازخروجی مدل باید احتیاط کرد زیرا دردوره بازگشت بیشتر اگرچه درصد اختلاف ناچیز می باشد اما اختلاف دبی مشاهده ای و خروجی مدل زیاد می باشد.