سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد حسینی سبزواری – سرپرست واحد آبشناسی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، کارشناس ارشد آبشناسی
غلامحسین کرمی – دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سفره های آب زیرزمینی، تشکیلات زمین شناسی نفوپذیر اشباع شده ای هستند که هم می توانند آبهای زیرزمینی را در خود ذخیره و هم مقدار قابل توجهی را انتقال دهند . اکثر سفره های آب زیرزم ن یی ناهمگن و انیزوتروپ هستند ، در چنین سفره هایی مخروط افت با افزایش میزان آبدهی آزمایش پمپاژ ، تحت تأثیر پارامترهای سفره رشد پیدا می کند. برای محاسبه اثر مدت زمان انجام آزمایش پمپاژ بر روی پارامترهای سفره، مقادیر قابلیت انتقال سفره در برابر مدت زمانهای آزمایش پمپاژ در هر سری از داده های آزمایش پمپاژ استفاده می شود. بدین منظور از مجموعه داده های آزمایشات پمپاژ انجام شده در محدوده معدن شماره ( ۱) گل گهر سیرجان استفاده گردید. جهت آنالیز داده های آزمایش پمپاژ و تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی سفره از نرم افزار Aquifer win32 استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده، سفره م ورد مطالعه یک سفره درزه و شکافدار و خیلی ناهمگن می باشد. همچنین مشخص گردید که مقادیر قابلیت انتقال تخمین زده شده در مدت زمانهای مختلف هر آزمایش پمپاژ بطور قابل توجهی تغییر می کند . بعلاوه میزان قابلیت انتقال در اکثر موارد با یک روند کاهشی نیز همراه است . با افزایش مدت زمان آزمایش پمپاژ که آبدهی ویژه آن یک میانگینی از بخش قابل توجهی از سفره می باشد مقادیر قابلیت انتقال ثابت می شوند . در این مطالعه براساس نتایج حاصل از درجه ناهمگنی، حداقل مدت زمان آزمایش پمپاژ در سفره آب زیرزمینی ناهمگن محدوده معدن مذکور، دو روز و در س ر فه هایی با ناهمگنی بسیار بالا، چهار روز و یا بیشتر تعیین گردید.