سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانشجوی زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران
علی کدخدایی – دکترای زمین شناسی نفت، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

تعیین حجم شیل یکی از پارامتر های مهم در ارزیابی پتروفیزیکی مخزن می باشد. برای تعیین این پارامتربه طور مرسوم از لاگ های ژئوفیزیکی و به بویژه لاگ گاما استفاده می شود. برای تعیین حجم شیل می توان از لاگ های ژئوفیزیکی دیگر مانند پتانسیل خودزا، مقاومت و تلفیق لاگ نوترون وچگالی نیز استفاده نمود. در این مطالعه از روش تلفیق لاگ های تخلخل (porosity logs) شامل نوترون، چگالی و صوتی برای تعیین این پارامتر و با استفاده از یک معادله که پارامترهای مرتبط را در خود دارد استفاده شده است. سپس نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از لاگ گاما مقایسه و نشان داده شد که این روش با دقت قابل قبولی می تواند برای تخمین حجم شیل استفاده شود. این معادله به دلیل این که پارامترهای مرتبط زیادی که در محاسبه حجم شیل اثر گذارند را دریک معادله بکار می برد و از تلفیق لاگ های تخلخل بدست می آید می تواند برای کالیبره کردن نتایج حاصل از لاگ گاما استفاده شود. در این مطالعه از دادهای لاگ های تخلخل و اشعه گامای دو چاه استفاده شده است.