سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا صداقت آملی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
بهروز دهان زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

منابع آب و ازجمله رودخانه ها نقش مهمی درتمدن و توسعه اقتصادی یک جامعه بازی می کند بنابراین شناخت علوم مهندسی رودخانه مانند انتقال رسوب ضروری می باشد پدیده انتقال رسوب یکی ازفرایندهای هیدرودینامیکی مهمی است که بسیاری از سیستم های فیزیکی و تاسیسات عمرانی را تحت تاثیر قرارمیدهد مطالعات امکان پذیری احداث سدها نیروگاه ها پل ها و سایر ابنیه هیدرولیکی بدون بررسی دقیق و همه جانبه باررسوبی رودخانه امکان پذیرنخواهد بود تعدد روابط تجربی ارایه شده اصلاح آنها و ارایه ضرایب جدید واسنجی معادلات نشان میدهد هنوز روش تحلیلی یا تجربی مناسبی که براساس آن به تخمین درستی ازمیزان رسوبات حمل شده توسط جریان دست یافت ارایه نشده است به منظور دستیابی به تخمینی نزدیک به واقعیت از میزان رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها از داده های همزمان اندازه گیری شده دبی – دبی رسوب درایستگاه های هیدرومتری استفاده و نتایج اخذ شده با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارمیگیرند درتحقیق حاضر سعی شده است تا به کمک آمار هیدرومرتی و منحنیهای سنجه رسوب باتوجه به قابلیت انعطاف آنها دردخالت دادن عوامل موثربرانتقال رسوب حجم رسوب انباشته شده درمخزن سد دز که از قدیمی ترین و مهمترین سدهای کشور ازلحاظ تامین آب شرب کشاورزی و صنعتی می باشد براورد گردد.