سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل سرکاری نژاد – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز،
زهرا کمالی – کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
سعیده کشاورز – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده:

فروبوم دشت ارژن با جهت شمال شرق در ۶۵ کیلومتری غرب شیراز بر اثر قطعه های از گسل فعال کره بس تشکیل شده است. این فروبوم کششی فسمتی از کمربند چی نخورده ساده زاگرس میباشد. که بوسیله دوگسل مرزی ارژن شرقی و غربی عمود بر طاقدیس شاه نشین و سلامتی محصور گردیده است. برداشت خشلغزهای تشکیل شده بر روی صفحات فرو دیواره گس لهای ارژن شرقی و غربی در اثر فعالیت های گسلی جهت بازسازی جه تگیری دیرینه تنش موثر در تشکیل فروبوم دشت ارژن صورت گرفته است. برای این منظور منطقه مورد مطالعه را در ۶ ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت تا با روش گرافیکی (Gusse method) برای تعیین موقعیت فضایی محور های تنش (P) و و کشش (T) استفاده گردیده است. بدین ترتیب برای σ۱ روند NNE و موقعیت رژیم استرس فروبوم دشت ارژن بترتیب N10°W, 70º، σ۱ و برای σ۲ روندSW وموقعیت S30°Wσ ۱۵ و ۳ º روندSE با موقعیت S53°E, 25 بدست آمده است ، با این روش شکل بیضی استرس براساس داد ههای لغزش گسلی از فرمول r0=(σ۲-σ۳)/ (σ۱-σ۳ محاسبه شده عدد بدست آمده از فرمول R0 بیضی استرس مسطح را تعیین شده است. میدان تنش اطراف گسل های مرزی فروبوم وابسته به رژیم تنش فعالیت گسل کر هبس میباشد.