سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد عباس نژاد – استادیار،رشته ژئومورفولوژی
سمیه ذهاب ناظوری – دانشجوی دکتری جغرافیا طبیعی
زهرا علی بخشی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
حمیده افشارمنش – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی

چکیده:

در مباحث مربوط به اقلیم معماری هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیمی هر منطقه مورد توجه می باشد کهاین امر موجب آسایش بیشتر انسان و صرفه جویی در مصرف انرژی برای کنترل شرایط محیطی ساختمان می گردد انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملی چون وضع طبیعی زمین میزان نیاز به فضاهای خصوصی کنترل و کاهش صدا و نیز دو عامل باد و تابش آفتاب بستگی دارد دراین تحقیق به منظور تعیین جهت مناسب برای استقرار ساختمان عوامل تابش آفتاب و باد مورد بررسی قرارگرفته است ابتدا به کمک روش نموداری جهات مختلف ساختمان از نظر مقدار تابش دریافتی بررسی شد و پس از آن گلبادهای منطقه طرح ترسیم گردید نتایج نشان داد که بهترین جهت برای استقرار ساختمان از نظر دریافت تابش آفتاب در دوره سرد و استفاده بهینه از باد در دورهگرم سال در شهر گرگان جهات جنوب ۱۶۵- ، ۱۵۰- درجه می باشد.