سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد ا…. فاضلی اولادی – آارشناس ارشد، سازمان زمین شناسی مرآز لرستان
زهرا کمالی – کارشناس ارشد، سازمان زمین شناسی مرآز لرستان
خلیل سرکاری نزاد – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاور در ۶۵ آیلومتری باختر شیراز در اثر فعالیت قطع ههائی از گسل فعال آره بس تشکیل شده است. این فروبوم آششی قسمتی از آمربند چین خورده ساده زاگرس می باشد آه بوسیله سیستم گسل مرزی ارژن خاوری و باختری و عمود بر طاقدیس کوه شاه نشین و سلامتی محصور گردیده است. نمونه برداری جهت دار از آینه های گسلی دو گسل مرزی جهت بازسازی سوگیریی دیرینه تنش در تشکیل فروبوم دشت ارژن صورت گرفته است. در بررسی میکروسکوپی مقاطع نازک صفحات XY و XZ نمونه های جهتدار نشان دهنده آن است آه این مقاطع از آلسیت های І- نمونه و نمونه – П دو قلویی e- تشکیل گردیده است. اندازه گیری دوقلویی e- و محور c- آلسیت ها با استفاده از صفحه میکروسکوپ نوری قطبنده پنج محوری جهت تعیین محور های تنش P و کشش T استفاده گردیده است. مقدارمتوسط بدست آمده جهت محور زیر عمود بیشینه تنش اصلی ۷۲º σ۱) ۰۳۵°±۱۱°,) است و مقدار متوسط بدست آمده جهت محو راصلی آمینه تنش در اطراف فروبوم دشت ارژن ° ۳۲ ، ۱۴۵° ± ۹° σ۳ را نشان م یدهد. میدان تنش اطراف گس لهای مرزی فروبوم وابسته به میدان تنش فعالیت گسل آر هبس می باشد.