سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید رضا هاشمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
مهدی امیر آبادی زاده – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

در سالهای اخیر با پیشرفتهای چشمگیری که در زمینه های مختلف هوش مصنوعی که شبکه های مصنوعی نیز از آنجمله اند، توجه بسیاری به استفاده از این شبکه ها در پیش بینی و تخمین پارامترها در بسیاری از مسائل مختلف عملی و مهندسی شده است. در این تحقیق به منظور تعیین دبی ورودی به مخزن سد کارده از داده های بارندگی در سه ایستگاه باران سنجی آب، بلغور، ماشک و نیز ایستگاه دبی سنجی کارده بالا استفاده گردید. با استفاده از آمار بارندگی طی سالهای آبی ۶۴-۱۳۶۳ و ۸۳-۱۳۸۲ در سه ایستگاه و نیز دبی مشاهده شده طی این سالها، شبکه عصبی با ساختارهای مختلف روی این آمار تعریف گردید و از معیارهای R، RMSE برای ارزیابی عملکرد مدل استفاده شد. برای تعیین بهترین مدل از ساختار، تابع برازش و تعداد لایه های مخغی متفاوت استفاده گردید. نتیجه حالتهای مختلف مدل که در جدول ارائه شده است، نشان می دهد که هیچ کدام از شبکه های عصبی تشکیل شده قادر به برآورد دقیق دبی ورودی نمی باشد.