سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاسر دامچی – دانشجوی دکتری-گروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – دانشیار گروه برق-گروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشه
احمد شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی-دانشگاه فردو
هادی علی آبادی – معاونت طرح وتوسعه- برق منطقه ای خراسان

چکیده:

امروزه با رشد و توسعه شهرها و افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به انرژی الکتریکی رو به افزایش است . عبور خطوط انتقال هوایی از داخل شهرها سبب به هم خوردن زیبائی شهرها، مشکلات فنی و خطرات جانی می شود، بنابراین برخی از شرکتهای برق منطقهای برای تحویل انرژی الکتریکی در سطوح ولتاژ انتقال، فوق توزیع و توزیع استفاده از خطوط زیرزمینی را بر خطوط انتقال هوایی ترجیح می – دهند. از آنجا که عبور جریان بیش از حد مجاز از کابل سبب کاهش عمر مفید آن میشود، محاسبه دقیق جریان مجاز کابل از اهمیت ویژهای برخوردار است . بنابراین در این مطالعه جریان مجاز عبوری از کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل محاسبه شده است. این محاسبات با توجه به تغییر عمق تونل از سطح زمین و ابعاد آن، تأثیر جنس هادی و لایه های عایقی کابل و تعداد مدار نصب شده در تونل انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که جریان مجاز کابل به میزان قابل توجهی به شرایط فوق بستگی دارد که باید در انتخاب کابل مناسب برای نصب در تونل لحاظ شود