سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فخارزاده جهرمی – دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
جواد طهماسبی آبدر –

چکیده:

مدیریت منابع آب را می توان مجموعه ای از تمهیدات فنی، اداری و قانونی دانست که هدف آن برقراری تعادل و توازن میان تقاضا برای آب از یک سو و تامین آب از سوی دیگر است. یکی از رویکردهای مهم در مدیریت منابع آب، کاهش فرصت های اقتصادی از دست رفته برای کاربران سدهای مخزنی است. وجود کاربران گوناگون و بازدهی های متفاوت آنها در استفاده از آب سد، موجبات ایجاد تضاد و رقابت را فراهم می کند واین تضاد، تخصیص آب در میان کاربران مخزن را دشوارتر می سازد. اکوسیستم و محیط زیست پیرامون مخزن، یکی از جمله ی این دسته کاربران است. در این مقاله، پس از بررسی منطقه ی تحت پوشش سد درودزن در نزدیکی شهر شیراز، کاربران سد مخزنی درودزن معرفی و به منظور لحاظ کردن آنها در مدل تخصیص آب، سود هر کاربر از هر واحد آب تعیین می گردد. در ادامه، از آنجا که میزان آب ورودی به مخزن برای طول سال آبی نامعلوم است، این مقادیر را پیش بینی می کنیم و جهت پیش بینی میزان آب ورودی به سد در این سال آبی، داده های مربوط به میزان آبورودی به سد در سال های آبی نزدیک را به صورت یک سری زمانی در نظر گرفته و پیش بینی را انجام می دهیم. سپس اختصاص بهینه ی آب به کاربران به منظور کمینه کردن فرصت های اقتصادی از دست رفته، برای سد مخزنی درودزن را به صورت یک مدل ریاضی دوهدفه مدل سازی می نماییم. به منظور تک هدفی کردن این مسئله از روش وزنی استفاده می شود. آنگاه با استفاده از روش برنامه ریزی پویا، فرصت های اقتصادی ازدست رفته برای منطقه ی مورد تحقیق محاسبه خواهند شد و برای به دست آوردن حداقل جریان زیست محیطی برای رودخانه پس از سد، از روش مونتانا استفاده شده است و مدل برای داده های موجود پیاده سازی می شود و نتایج حاصل از شبیه سازی با کمک نرم افزار متلب بدست می آیند. در نهایت نتایج این شبیه سازی که می توانند از چند منظر مورد ملاحظه و قابل تامل قرار گیرند، ارائه شده است