سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد خزدوزی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
حسن نظریان – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی
حمیدرضا بهمنی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
رحمن ابن عباسی –

چکیده:

به منظور بررسی و مطالعه گیاهان مورد مطالعه زنبور عسل وتعیین میزان جذابیت گیاهان برای زنبور عسل در بخشی از حوزه آیخیز رودخانه سیروان کردستان، ابتدا محدوده مورد مطالعه که ۰۰۰/۷۰ هکتار میباشد بر روی نقشه توپوگرافی ۵۰۰۰۰/۱ تعیین شده سپس با بازدید از کانون های از قبل انتخاب شده که کلنی های زنبور عسل در انجا مستقر بودند اطلاعات مورد نظر در فرم های مخصوص یادداشت می گردید.با استفاده از روش مشاهده مستقیم در عملیات صحرایی، گیاهان شهدزا وگرده زای مورد استفاده زنبورعسل شناسایی شدند و میزان جذابیت گیاهان برای زنبور عسل نیز مشخص می شد. همچنین گیاهان شناسایی شده از نظر فرم رویشی و نوع استفاده برای زنبور عسل به عنوان منبع شهد و گرده مشخص شدند. در این تحقیق تعداد ۱۴۴ گونه گیاهان شهدزا و گرده زای مورد استفاده زنبور عسل متعلق به ۹۷ جنس و ۳۷ تیره شناسائی شد. از بین گیاهان شناخته شده تعداد ۳۰ گونه (%۷۹/۲۰ ) مربوط به تیره بقولات(Leguminosae)، تعداد ۲۲ گونه (%۲۸/۱۵ ) مربوط به تیره مرکبان( Compositae)، تعداد ۱۸ گونه (%۵/۱۲ ) مربوط به تیره گلسرخیان( Rosaceae)، تعداد ۸ گونه (%۵۶/۵ ) مربوط به تیره شب بوئیان( Cruciferea)، تعداد ۸ گونه (%۵۶/۵ ) مربوط به تیره گل گاو زبان Boraginaceae))، تعداد ۸ گونه (%۵۶/۵ ) مربوط به تیره نعنایان( Labiatae)، تعداد ۵ گونه (%۴۷/۳ ) مربوط به تیره گل میخک( Caryophyllaceae)، تعداد ۴ گونه (%۷۸/۲ ) مربوط به تیره چتریان(Umbelliferae )، و تعداد۴۲ گونه(۱۲/۲۹) مربوط به سایرگونه ها می باشد. براساس نتایح بدست آمده تعداد ۱۴ گونه (%۷/۹ ) دارای جذابیت عالی، تعداد ۲۹ گونه(%۱/۲۰ ) دارای جذابیت خوب، تعداد ۶۵ گونه (%۲/۴۵ ) دارای جذابیت متوسط و تعداد ۳۶ گونه(%۲۵ ) دارای جذابیت ضعیف می باشد. از تعداد گل گیا هان شناسائی شده تعداد ۳۴ گونه (% ۶/۲۳ ) منبع شهد، تعداد ۴۲ گونه (%۲/۲۹ ) منبع گرده تعداد ۶۸ گونه (%۲/۴۷ ) به عنوان منبع شهد و گرده مورد استفاده برای زنبور عسل می باشد. از تعداد کل گیاهان شناسائی شده تعداد۷۸ گونه (% ۲/۵۴ ) علفی پایا، تعداد ۱۹ گونه (% ۲/۱۳) درخت، تعداد ۱۴ گونه (% ۷/۹) بوته ای کوچک، تعداد ۱۱ گونه (% ۶/۷) بوته ای، تعداد ۱۱ گونه (% ۶/۷) درختچه، تعداد ۹ گونه (% ۳/۶) علفی یکساله و تعداد ۲ گونه (% ۴/۱) علفی ۲ ساله هستند