سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین عنایتی بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسین رحیم پوربناب – دکتری رسوب شناسی
امین نویدطلب – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حمزه مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین روش به منظور شناسایی صحیح جدایش های درون مخزنی (Reservoir Compartments ازتلفیق مطالعات زمین شناسی شامل بررسی رخساره ها فرایندها و محصولات دیاژنزی پتروفیزیکی به صورت تعیین واحدهای جریانی براساس دو روش نشانگر زون جریان و نمودار لورنز اصلاح شده برمبنای چینه نگاری و بررسی های ژئوشیمیایی شامل آنالیز استرانسیم نمکهای برجای مانده (Sr-RSA مربوط به توالی پرمو تریاس یکی از چاه های میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است براساس این روش سه جدایش درون مخزنی عمودی دراین مخزن گازی شناسایی گردید و مشخصات رخساره ای دیاژنزی و پتروفیزیکی عوامل ایجاد کننده هریک ازاین جدایش ها مورد بحث قرارگرفت