سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی امینی نسب – عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مناب
لاله عباسی – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده منابع ط
مریم قهرمان پوری – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده منابع ط

چکیده:

در این پژوهش که با هدف تعیین جایگاه حفاظتی فون و فلور تالاب چغاخور انجام شده بر لزوم حفاظت ازتالاب چغاخور به عنوان یک زیستگاه و مامن برای گونه های مختلف تاکید شده است. سپس به معرفی گونههای مختلف پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان پرداخته و پس از آن تک تک این گونه ها با گونه های لیست سرخIUCN مقایسه شده و برای گونه هائی که در این لیست قرار نمی گیرند، طبقات تعریف شده حفاظتی مطرح گردید. بررسی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ۴ گونه از پرندگان این تالاب درطبقهVUاز لیست سرخ IUCN قرار می گیرند و لزوم توجه به این تالاب را در برنامه های مدیریتی روشن می سازد. علاوه بر آن، ۴۳ درصد از پرندگان، ۷۳ درصد پستانداران و ۱۰۰ درصد خزندگان و دوزیستان در طبقه ۱ حفاظتی قرار می گیرند، هر چند به دلیل فراوانی نیازی به برنامه ویژه حفاظتی ندارند اما این امر چیزی از ارزش های آنها کم نمی کند. به همین ترتیب، ۴۱ درصد از پرندگان و ۲۰ درصد از پستانداران در طبقه ۲ قرار می گیرند و سطح متوسطی از حفاظت را به ویژه در مورد محل های زیست و تولید مثل می طلبند. علاوه بر این، ۹ درصد پرندگان و ۷ درصد پستانداران در طبقه ۳ قرار گرفته و اجرای برنامه ویژه حفاظتی جهت آنها ضروری است. در مورد ۷ درصد از پرندگان این تالاب هم با کمبود اطلاعات مواجه ای م و لازم است بررسی های بیشتری بر روی محل های زیست این پرندگان انجام گیرد. در زمینه پوشش گیاهی هم گونه های گیاهی این تالاب به برنامه ویژه حفاظتی نیازی ندارند اما این به معنای بی اهمیت بودن پوشش گیاهی این تالاب نیست بویژه که این پوشش ها می توانند به عنوان بادشکن و همچنین مامنی برای بسیاری از گونه ها بویژه پرندگان نقش ایفا کنند