سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعداله ابراهیم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف این مطالعه پیشنهاد یک الگوریتم ترکیبی چندمعیاره فازی برایتعیین جانمائی تسهیلات میباشد که شامل سه مرحله است مرحله اول از روش AHP فازی چانک وزن نسبی هریک از معیارهایی که تصمیم گیری برمبنای آنها انجام می شود بدست می آید درمرحله دوم با استفادها ز TOPSIS فازی و وزن های بدست آمده از مرحله قبل مقادیر شاخص نزدیکی برای قرارگرفتن هردوتسهیل درمجاورت هم محاسبه می شود درمرحله سوم نیز جانمایی تسهیلات با استفاده از تئوری گراف مشخص می شود درانتها یک مثال برای تعیین جانمایی تسهیلات با استفاده از روش پیشنهادی ارایه شده است همچنین به منظور تعیین اعتبار روش ارایه شده جانمای یحاصل از تئوری گراف با جانمایی های حاصل از سه روش مختلف نرم افزار PLANET مقایسه شده است.