سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده چوانشیر – فارغ التحصیل فراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمود عبداللهی – استاد فراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه تاثیر پارامترهای سینتیکی در سیستمکلرید طلا- دی بوتیل کربیتول درسلول لوئیسبررسی و ثابت سرعت واکنش برای محلول ساختگی و محلول لیچینگ محاسبه گردیده است. برای تعیینثابت سرعت، روش شار یاFlux بکار گرفتهشده و با بررسی تاثیرپارامترهایعملیاتی مختلفمانند غلظت طلا ، غلظت حلال وpH بر سرعت واکنش، درجه واکنش نسبت به تک تک متغیرها تعیین و نهایتاً ثابت سرعت واکنش مشخص شد.با توجه به میزانانرژی فعالسازی فرایند استخراج۱۴kj/mol دیفیوژن کنترل کننده سرعت استخراج است. همچنین محاسبه آنتالپی و آنتروپی فعالسازی برای دو محلول تاثیر ناخالصی بر سرعت واکنش را تایید کرده است