سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندس
مجید رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندسی ماشینهای کش
ایرج رنجبر – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مهندسی ماشینهای کشا

چکیده:

پیش بینی نشست خاک در زیر تایرها و چرخ زنجیرها به منظور تعیین میزان فشردگی خاک های کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است. ثابتهای سفتی خاک تعیین کننده مقدار نشست خاک تحت تأثیر بارهای وارده هستند . پژوهشگران برای تشریح رفتار فشار- نشست در خاک مدل های تجربی متعددی ارائه نموده اند. یکی از معروفترین مدلها، مدل بکر می باشد. تحقیقات پیشین حاکی از آن است که مدل بکر در شرایط آزمایشگاهی رفتار فشار- نشست خاک را به طور مناسبی پیشبینی مینماید. لذا، هدف اصلی این تحقیق تعیین ثابتهای سفتی خاک در مدل بکر در شرایط مزرعه بود. به منظور تعیین ثابتهای سفتی خاک در مدل بکر در شرایط مزرعه، یک زمین کشاورزی انتخاب گردید و آزمون های فشار- نشست با استفاده از دستگاه آزمون فشار- نشست اتصال سه نقطه تراکتور و با بهرهگیری از چهار صفحه مستطیل شکل در پنج تکرار انجام شد. مقادیر ثابت سفتی خاک در مدل بکر در شرایط مزرعه ۰٫۵۱=n و (فرمول در متن اصلی مقاله) تعیین گردیدند.