سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامز دولتی ارده جانی – استاد، دانشکده معدن، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
لیلا شاملی – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد جلایرنیا – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

پروژه گرانی سنجی منطقه شمال مازندران بهدنبال تعیین ساختاری منطقه، بررسی تلههای احتمالی منطقه و مشخص نمودن چین خوردگی زیرسطحی لایه ها انجام پذیرفت. با توجه به اینکه در این منطقه احتمال تشکیل تله نفتی در سازند چلکن به عنوان سنگمخزن ناحیه وجود دارد، بنابر این بررسی تغییرات مورفولوژیکی زیر سطحی این سازند از اهداف مهم عملیات گرانی بود. پس از برداشتداده ها و انجام تصحیحات و پردازشهای اولیه، نقشه آنومالی بوگه منطقه تهیه شد. در این مقاله دادههای گرانی برداشت شده با فیلتر-های مختلف مورد تفکیک قرار گرفته و نقشههای باقیمانده منطقه تهیه شدهاند. نتایج حاصل از تعبیر و تفسیر نقشهها یک آنومالی مثبت را از نظر تشکیل تله نفتی در منطقه حائز اهمیت نشان داد که میتواند برای اکتشافات بعدی مورد توجه قرار گیرد