سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادره طایفه – کارشناس ارشد عمران آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد، دانشگاه پژو

چکیده:

آبهای زیرزمینی از منابع مهم بهره برداری درمناطق خشک و نیمه خشک می باشد لذا به منظور حفظ کیفیت این آبها اطلاع از پراکنش مکانی و زمانی آنها حائز اهمیت می باشد هدف ازاین پژوهش ارزیابی دقت روشهای درونیابی مکانی جهت پیش بینی پراکنش مکانی برخی ویژگیهای کیفی آب زیرزمینی نظر کل املاح محلول TDS غلظت یون سدیم منیزیم پتاسیم کلر سولفات کربنات، شوری EC نسبت جذب سدیم SAR,PH و سختی کل TH می باشد بدین منظور از اطلاعات مربوط به ۸۸ نمونه چاه شاهد دردشت ارومیه استفاده شد و روشهای عکس فاصله کریجینگ و Spline مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از میزانخطای هرروش براساس مقدار RMSE مدلهای مختلف مانسب ترین روش دونیابی انتخاب شد. نتایج نشان دادکه روش کریجینگ برروشهای دیگر ارجحیت دارد درنهایت نقشه های کیفی آب زیرزمینی با استفادها ز روش کریجینگ درمحیطGIS تهیه گردید.