سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا امداد – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

آب اصلی ترین عامل تولیدات کشاورزی در سطح جهان است. خصوصیات نفوذ آب به خاک در هر آبیاری، یکی از داده های مهم است که مقدار آن با زمان تغییر می کند. تغییرات زمانی نفوذ ایجاد شده در خاک باعث می گردد که آب کافی به محیط ریشه گیاه نرسیده و با کاهش عملکرد، موجبات کاهش کارآیی مصرف آب را نیز فراهم می آورد. در این ارتباط با استفاده از مدل بیلان حجمی، ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف- لوئیز تعیین و تغییرات این ضرایب در طول فصل مورد بررسی قرار گرفت. نفوذ نهایی خاک با استفاده از روش ورودی- خروجی اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که نفوذ نهایی خاک در طول دوره کاهش یافت. نفوذ نهایی خاک در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره به میزان ۲۵ درصد کاهش یافت. نفوذ نهایی خاک تغییرات معنی داری را با دفعات آبیاری از خود نشان داد، در حالی که دو ضریب a و K معادله نفوذ کوستیاکوف- لوئیز تغییرات معنی داری را از خود نشان ندادند. کارآیی مصرف آب ۰/۹ کیلوگرم بر متر مکعب تعیین گردید که با توجه به تغییرات زمانی نفوذ بایستی زمان آبیاری افزایش یابد تا جبران کاهش نفوذ گردیده و افزایش کارآیی مصرف آب را به همراه داشته باشد.