سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منور سیدی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
سیدفرزاد حسینی زاده آرانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

برای آشکار شدن تغییرات بوجود امده در عناصر جوی،از مدل اسکالو گرام نیز استفاده میشود،گر چه این مدل در موارد اقتصادی بکار گرفته می شود ولی چون از رابطه بین میانگین ها و انحراف معیار داده ها اقدام به رتبه بندی مینماید در مطالعات اقلیم شناسی از جمله تعیین خشکسالی میتواند کاربرد فراوان داشته باشد .زیرا خشکسالی ناشی از عوامل جوی است که هر کدام در صورت تغییر میتواند بر شدت ان تأثیر بگذارند و سبب کاهش یا افزایش آن گردند.در این مقاله با استفاده از مدل اسکالوگرام که تعداد ده عنصر جوی(شامل:متوسط حداکثر دما،متوسط حداقل دما،حداکثر مطلق دما،حداقل مطلق دما،مجموع بارش،حداکثر بارش روزانه،حداکثر مطلق رطوبت،حداقل مطلق رطوبت،جمع ساعات افتابی،تبخیر سالانه)را در طول فصل رشد مورد بررسی قرار می دهد،میزان شدتخشکی شهرستان جیرفت در ارتباط با عوامل مختلف جوی اندازه گیری شده و سالهای اماری را بر اساس میزان و شدت تنشهای ایجاد شده در اثر خشکی طبقه بندی نمود.این مدل با توجه به محاسبات اقدام به طبقه بندی سالهای آماری جهت تعیین میزان شدت خشکسالی می نماید نتیجه این تحقیق برای ایستگاه شهرستان جیرفت دردوره آماری ده ساله ۸۹-۷۹ نشان دهنده وقوع شدیدترین خشکسالی در سال ۱۳۸۰ و ضعیف ترین سال ۱۳۸۹ می باشد.