سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر بشیان – دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید سا
مهرداد حجت – دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید سا
تکتم شریفیان عطار – دانشجوی دوره تحصیلات ت
محمدحسین جاویدی دشت بیاض – استاد گروه برق – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در سیستم تجدید ساختار یافته قدرت، تخصیص منصفانه هزینه انتفال بین بازیگران بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل قیمت دهی خطوط انتقال یکی از مسائل مهم صنعت برق میباشد. از دید مالک باید قیمت دهی به گونه ای باشد که تمام هزینهها را پوشش دهد . از دید کاربرسیستم، قیمت دهی باید صرفه اقتصادی برای استفاده ازسیستم را داشته باشد. در این مقاله سعی شده است روشی منصفانه برای قیمت دهی خطوط انتقال و به ویژه تعیین تعرفه قراردادهای حمل ۱ در ساعات پیک و غیر پیک ارائه شود.ایده این روش در نظر گرفتن تعرفه تراکم برای هزینه حمل در شرایطی است که قرارداد مذکور موجب تراکم در شبکه گردد. در این روش هزینه تراکم به تمامی کاربرانی که در ایجاد آن نقش دارند بر اساس میزان تأثیر گذاری آنها تخصیص پیدا میکند. برای این منظور، از روش عوامل توزیع استفاده شده است. در نهایت روش ارائه شده روی شبکه نمونه ۹ باسه پیاده سازی و نتایج شبیه سازی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان میدهد که با در نظر گرفتن تعرفه تراکم، هزینه اضافی شبکه در نتیجه متراکم شدن شبکه پوشش داده میشود.